به دنیای فلسفه عشق و برند خوش آمدید

عاشق واقعی به جز محبوبش به کسی توجه نمی کند.
بنابراین اگر مردم عاشق شما باشند به رقبای شما توجه نخواهند کرد.
و اگر گروهی از مردم عاشق شما باشند و توجهی به رقبای شما نداشته باشند، من به شما تبریک خواهم گفت، زیرا شما صاحب یک برند شده اید.
برای اینکه مردم را عاشق خود کنید، تنها کافیست که به آن ها حس مهم بودن را هدیه کنید.

فلسفه عشق و برند
امین توحید

شعار برند به سبک فلسفه عشق و برند

بخشی از تئوری آیین برندسازی نوین  در آیین برندسازی نوین تحت عنوان…

مدیریت برند در آیین برندسازی نوین

مدیر برند کیست؟ به زبان ساده می توان برند را به یک نمایش خیره کنن…

معنای یک برند برای مصرف کننده از دیدگاه فلسفه عشق و برند در آیین برندسازی نوین

تفاوتی دیگر از دیدگاه فلسفه عشق و برند و برندسازی جهانی معن…

در آیین برندسازی نوین برندها مسئولیت پذیر هستند

مسئولیت اجتماعی برند طبق طحقیقات دانشگاه کورتین استرالیا، 84…

جلب توجه در فلسفه عشق و برند

در آیین برندسازی نوین چه برندهایی سزاوار توجه هستند؟ [کوین ر…

چهره برند

در فلسفه عشق و برند، زبان برند چهره آن را خواهد ساخت در جایی د…